Prosessdesign

Prosessdesign inneholder alle elementer av design av prosessanlegg. For Proces Engineering er dette området et av våre største arbeidsområder, og vi tilbyr å utføre prosessdesign innenfor våre fire bransjer Energy & Renewables, Industri, Food & Biotech og Farma.

Prosessdesign skjer ofte i samarbeide med deg, da du har erfaring med prosessen og hvilke spesielle hensyn som skal tas nettopp for denne prosess. Våre ingeniører og teknikere utarbeider den nødvendige dokumentasjon for å sikre at designet av din prosess lever opp til dine krav og forventninger.

Herunder kan du lese om noen av de elementer som typisk inngår i prosessdesign.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Prosess simulering

Prosess simulering er et av de viktigeste verktøy for våre ingeniører. Det gjør det mulig å simulere, hvordan en prosess forløper gjennom anlegget,slik at både materialsammensetning, temperatur, trykk og flow blir kartlagt. På den måten blir grunnlaget for anleggsdesignet etablert i en sammenhengende dokumentasjonspakke som kan benyttes som utgangspunkt for detaljutlegging av maskiner og komponenter i anlegget.

Vår gruppe av høytutdannede kjemiingeniører benytter seg av flere internasjonalt anerkjente prosess simuleringsprogrammer, og de er ofte i stand til allerede på et Conceptual Design nivå å utarbeide de første vurderinger av investeringsomfanget for et nytt prosessanlegg.

Procesdesign
Procesdesign

Prosess Flow Diagrammer

Et av startpunktene for engineering av et prosessanlegg er Prosess Flow Diagrammet (PFD) som samler alle de fundamentale forhold om de prosesser som skal gjennomføres i anlegget.

Med PFD kartlegger vi alle masse- og energistrømmene og fastlegger trykk og temperatur på hver enkelt av disse strømmene. Massestrømmene blir beskrevet både med en prosentvis fordeling på forskjellige komponenter og i en samlet oppstilling over massestrømmen, denne kan være angitt i kg/h eller Nm3/h.

Vi benytter PFD’en stringent i prosjektforløpet, slik at det hele tiden er veldefinert hva designgrunnlaget for utstyr og komponenter er. På den måte – og i tilfelle av endringer underveis – sikrer vi et konstant overblikk over konsekvensen av slike endringer.

Prosessbeskrivelse

Prosess Flow Diagrammet gir en god oversikt over de prosesser som er i forløpet i et prosessanlegg og kan i visse tilfeller stå alene i en dialog mellom personer med erfaring i prosess simulering. Men når den øvrige del av prosjektteamet som bl.a. ,de som skal programmere styresystemet skal inkluderes, er det nødvendig å utarbeide en prosessbeskrivelse for hvordan de enkelte prosesstrinn skal utføres.

Vi utarbeider systematiske prosessbeskrivelser, som gjør det mulig for andre enn prosessfolk å sette seg raskt og effektivt inn i forholdene, samtidig som vi sikrer, at det er en klar og velbeskrevet prosessbeskrivelse til bruk ved myndighetsgodkjenning.

Procesdesign
P&I Diagram

PI Diagram

PI Diagram (Piping and Instrumentation Diagram) er et detaljert rør- og komponentdiagram. Det brukes i prosessindustrien, slik at man på en gjennomskuelig og systematisk måte kan danne seg et overblikk over prosessutstyret og dets sammenheng.

3D rørdesign

Design av rørsystem er ikke alltid enkelt, spesielt ikke når det er snakk om damp, kjøleanlegg, komplekse rørsystemer eller hygieniske installasjoner med rørføring i rene områder.

Hos Process Engineering designer og spesifiserer vi rørsystemer til alle formål innenfor prosessindustrien. Det skjer bl.a. ut fra idéopplegg eller eksisterende PI Diagrammer.

Procesdesign
Virtual Reality

Virtual Reality

I tillegg til 3D-tegning av prosessanlegget tilbyr vi også en VR (virtual reality) gjennomgang av prosessanlegget. Ved å bruke VR-briller til å gjennomgå 3D-tegningen av prosessanlegget forbedres designprosessen, man får en realistisk og virkelighetstro opplevelse, og man kan lettere identifisere potensielle problemer.

VR-modellen utarbeider vi basert på 3D Navis-modellen, som prosessanlegget blir tegnet i. Med VR-opplevelsen kan du selv «gå rundt» i anlegget og få en følelse av det rommet hvor anlegget skal plasseres.

Hygienisk design

Hygienisk design av et prosessanlegg er avgjørende innen matproduksjon og farmasøytisk industri, hvor rene og sterile miljøer er essensielle for produktkvalitet, sikkerhet og overholdelse av regler og standarder.

Vi hjelper med å avklare og fastsette relevante hygienestandarder for konkrete prosessanlegg. Vi lager design av anleggene, utarbeider anbudsmateriale, planlegger prosjektforløpet, sikrer avklaring av utility og står for installasjon, igangkjøring og overlevering.

Hygiejnisk design

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde