HAZOP

HAZOP står for «Hazard and Operability». HAZOP-analysen er en systematisk og strukturert metode som brukes i industrien – spesielt i kjemisk prosessindustri og olje- og gassindustrien – for å identifisere og analysere potensielle farer, driftsproblemer og uønskede hendelser i utformingen av et anlegg eller en prosess.

HAZOP blir primært brukt under designfasen av et anlegg eller en prosess, men kan også brukes i eksisterende anlegg for å evaluere og forbedre sikkerheten og driften. Resultatene av HAZOP blir dokumentert i en rapport som inneholder en liste over identifiserte farer, risikovurderinger og anbefalinger for forbedringer. Disse kan brukes til å informere om designbeslutninger og risikostyringsstrategier.

Kontakt meg for mer informasjon
Mogens Olesen
COO, Vicedirektør
Telefon: +45 2963 4954

De viktigste trinnene i en HAZOP

  • Definisjon av HAZOP-team: Et team av eksperter, inkludert ingeniører, operatører og sikkerhetspersonell, blir samlet for å gjennomføre HAZOP.

  • Identifikasjon av Kontroll Elementer: Systemet eller prosessen som skal undersøkes, blir delt opp i mindre seksjoner som rørledninger, ventiler, pumper og tanker.

  • Valg av Prosessvariable: For hver seksjon blir de viktigste driftsparametrene som skal evalueres, identifisert. Dette kan omfatte trykk, temperatur, flyt og kjemisk sammensetning.

  • Generering av Ledeord: Ledeord er ord eller setninger som brukes for å utfordre hvert driftsparameter for å identifisere potensielle avvik. Dette kan omfatte «for lavt», «for høyt» og «ingen».
  • Gjennomgang av Seksjoner: For hver seksjon utfører teamet en brainstorming sesjon for hver kombinasjon av prosessvariable og ledeord for å identifisere potensielle avvik eller farer som kan oppstå som følge av situasjonen. For eksempel kombineres «flyt» (prosessvariable) med «ingen» (ledeord), noe som resulterer i en situasjon uten flyt for den spesifikke seksjonen.

  • Vurdering av Risiko: De identifiserte avvikene og farene blir evaluert for å vurdere deres risiko og alvorlighetsgrad. Dette kan omfatte bruk av risikomatriser eller andre verktøy for å kvantifisere risikonivåer (her evalueres også eksisterende sikkerhetstiltak).

  • Utvikling av Handlinger: Basert på de identifiserte risikoene og avvikene utvikler teamet forslag til handlinger eller forbedringer som kan implementeres for å redusere eller eliminere risikoen for uønskede hendelser.

Det tilbyr vi

Vi kan fasilitere HAZOP-analysen og håndtere alle de ovennevnte punktene. Vi administrerer teamet som sikrer at du får gjennomført en HAZOP-analyse, vi definerer de punktene som en HAZOP-analyse skal inneholde, vi sikrer oversikten over prosessen og hvem som har kompetansene til å delta i HAZOP-teamet. Vi fasiliterer møter med relevante interessenter og rapporterer HAZOP-resultatene. Samtidig kan vi også delta i HAZOP-teamet innenfor spesifikke områder.

HAZOP

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde