ATEX

Hva er ATEX direktivet, hvordan skal du forholde deg til det, og hvordan kan Process Engineering hjelpe deg i arbeidet med ATEX? Det kan du lese om her på denne siden.

ATEX er de regler som gjelder for henholdsvis utstyr til bruk i eksplosjonsfarlig atmosfære og for arbeide hvor det er fare for eksplosjon. Reglene for innretning av utstyr kan du finne i direktiv 94/9/EF, mens du kan finne reglene for utførelse av arbeide, som innebærer fare for eksplosjon, i direktiv 1999/92/EF.

Begge direktiver kalles i dagligtale for ATEX-direktivet, selvom det altså er snakk om to forskjellige regelsett. Direktivet består av to: innretningsdirektivet og anvendelsesdirektivet. Innretningsdirektivet er et produktdirektiv, som har til formål å sikre fri bevegelighet innenfor EU for elektriske og mekaniske produkter. Produkter, som oppfyller innretningsdirektivet, må CE-merkes og skal dessuten bære den særlige merking, som foreskrives av direktivet og de derunder harmoniserte standarder. Anvendelsesdirektivet har til formål å sikre arbeidstakere i mot konsekvensene av eksplosjoner med forebygging. Det er ut fra anvendelsesdirektivet, at kravene til utstyr oppstår, da det kreves klassifisering av arbeidssteder med områder, hvor det kan forekomme eksplosjonsfarlig atmosfære.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Hvor gjelder det?

Alle som fremstiller maskiner eller utstyr til bruk i eksplosjonsfarlig atmosfære, eller som inneholder eksplosjonsfarlig atmosfære, skal oppfylle ATEX-direktiv 94/9/EF, og i den utstrekning, hvor det er snakk om utstyr omfattet av maskindirektivet, skal kravene vedr. eksplosjonssikring i forhold til denne også oppfylles. ATEX gjelder både for eksplosive atmosfærer bestående av en blanding av atmosfærisk luft med gass, støv eller hvori både gasser og støv inngår.

ATEX er med få unntak gjeldene i alle kommersielle miljøer både i landbasert industri og på faste offshore installasjoner og i mineralutvinningsindustri på land eller under jorden.

Herover ser du en animert video av en ATEX-ulykke på en amerikansk sukkerfabrikk

Våre leveranser innenfor ATEX

Vi tilbyr sertifisering og CE-merking av utstyr iht. ATEX-direktivet og vi håndterer kontakten til eventuelle bemyndigede organer og myndigheter. Vi tilbyr utarbeidelse av eksplosjonssikringsdokumenter i forhold til direktivet 1999/92/EF, og vi rådgir samtidig om alle tenkelige forhold vedrørende ATEX med utførelse av analyser, risikovurderinger og dokumentasjon.

Selv om du selv skulle ha valgt å ville løse oppgavene internt for å bevare kunnskapen i eget hus, stiller vi gjerne opp til en sparring om hvordan våre leveranser kan hjelpe deres egne medarbeidere i en oppstart. Ønsker du ikke å bruke egne ressurser på å oppbygge en ATEX-kompetanse, løser vi selvfølgelig også gjerne hele oppgaven for deg.

Våre leveranser innenfor ATEX er generell rådgivning om direkticerne, analyse, risikovurdering iht. 2014/34/EU og 1999/92/EF, utarbeidelse av brukerveiledningre og anvisninger, teknisk dossier, sone-klassifisering, utarbeidelse av eksplosjonssikringsdokumenter og oppmerking av områder og anlegg.

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde