Myndighet

Som virksomhet skal man naturligvis overholde gjeldende lovgivning og herunder sikre at produksjonsanlegg er CE-merket, og at det er utført en vurdering omkring ATEX-zoner.

Før et maskinanlegg må tas i bruk skal det være foretatt en CE-merking av maskiner og anlegg. CE-merking av et anlegg kan være komplekst og omfatter ofte nytt såvel som gammelt produksjonsutstyr som er underlagt forskjellige direktiver avhengig av alder. Sluttbrukeren er ansvarlig for å overholde direktivene i forhold til CE-merking.

Herunder kan du lese mer om våre tjenester innenfor myndighetsgodkjennelse med CE-merking, ATEX, som er utstyr, som er plassert i eksplosjonsfarlig atmosfære, samt brannsikkerhet.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

CE-merking

CE-merking er en nøkkelindikator for et produkts overholdelse av EU-lovgivningen og muliggjør varers frie bevegelighet på et Europeiske markedet.

Vi kan hjelpe deg med å avgrense oppgaven rasjonelt både med henblik på minimalt tidsforbruk og med sikte på forenkling av dokumentasjonen.

CE-mærkning
ATEX

ATEX

ATEX er de regler som gjelder for henholdsvis utstyr til bruk i eksplosjonsfarlig atmosfære og for arbeide hvor det er fare for eksplosjon.

Vi tilbyr sertifisering og CE-merking av utstyr iht. ATEX-direktiv 94/9/EF og vi håndterer kontakten til eventuelle bemyndigede organer og myndigheter.

HAZOP

HAZOP står for «Hazard and Operability»og er en systematisk og strukturert metode for å identifisere og analysere potensielle farer, driftsproblemer og uønskede hendelser i utformingen av et anlegg eller en prosess.

Vi kan fasilitere HAZOP-analysen og administrere teamet som sikrer at du får gjennomført en HAZOP-analyse, vi definerer de punktene som en HAZOP-analyse skal inneholde, vi sikrer oversikten over prosessen og hvem som har kompetansene til å delta i HAZOP-teamet.

HAZOP
Myndighedsgodkendelse

Brannsikkerhet

Brannsikkerheten for et prosjekt blir beskrevet i en Brandstrategi og blir typisk oppnådd gjennom en kombinasjon av passiv sikring (optimalt anleggslayout, materialevalg, brannvegger m.v.), brannslukningsmateriell og branntekniske installasjoner.

Vi tilbyr å utarbeide Brannstrategien i forhold til bygningsreglementet og relevante bekjentgjørelser for prosjektet, og vi ivaretar kontakten til relevante myndigheter.

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde