Prosessingeniør

Prosessingeniørens rolle er avgjørende for utformingen av et prosessanlegg. Som prosessingeniør er man ansvarlig for å analysere og designe produksjonsprosesser og bidrar til å sikre effektiv og sikker drift av prosessanleggets fasiliteter.

I Process Engineering løser våre prosessingeniører oppgaver som spenner fra prosessimulering og modellering, PFD (Process Flow Diagram) og P&ID (Process and Instrumentation Diagram), utstyrsdimensjonering, materiale- og energibalanser, prosessikkerhet og risikovurdering, overholdelse av regler og standarder, samt idriftsettelse.

Prosessingeniørens oppgaver

PFD og P&ID
Et av startpunktene for ingeniørarbeidet med et prosessanlegg er PFD, som samler all den grunnleggende informasjonen om prosessene som skal gjennomføres i anlegget. P&ID er et detaljert rør- og komponentdiagram som brukes i prosessindustrien for å få en oversikt over prosessutstyret og dets sammenhenger. Disse diagrammene angir utstyrstyper, størrelser og plasseringer, samt identifiserer sikkerhetssystemer og prosessforbindelser.

Våre prosessingeniører utvikler både PFD-er og P&ID-er for å skildre den overordnede prosessflyten, utstyrslayoutet og instrumenteringskravene for anlegget. Med PFD kartlegger vi alle masse- og energistrømmer og fastsetter trykk og temperatur på hver enkelt av disse strømmene. Mens vi med P&ID kartlegger detaljerte prosessdata om rør og rørstørrelser, rørnummerering, komponenter, komponentnummerering og sammenhengen mellom instrumenterings- og kontrollanordninger til bruk for opptegning av hele prosessanlegget i 3D og selve anleggets oppbygging.

Procesingeniør
Procesingeniør

Utstyrsdimensjonering
Prosessingeniøren bestemmer spesifikasjoner og krav til prosessutstyr som reaktorer, separatorer, destillasjonskolonner, pumper og varmevekslere. De velger passende utstyr basert på faktorer som kapasitet, effektivitet, pålitelighet og kompatibilitet med prosessbetingelser og råvareegenskaper.

Materiale- og Energibalanser
Våre prosessingeniører utfører materiale- og energibalanser for å sikre at prosessen fungerer effektivt og oppfyller produktkvalitetsspesifikasjoner. De sporer materialer og energiflyt gjennom anlegget, identifiserer potensielle flaskehalser eller ineffektiviteter og foreslår løsninger for å optimalisere ressursutnyttelse og minimere avfallsgenerering.

Prosessikkerhet og Risikovurdering
Vi utfører HAZOP, prosessikkerhetsanalyser og risikovurderinger for å identifisere potensielle farer, sikkerhetsrisikoer og operasjonelle utfordringer knyttet til prosessanlegget. I den forbindelse utvikler vi sikkerhetsprotokoller, beredskapsplaner og tiltak for å forhindre ulykker.

Overholdelse av Regler og Standarder
Våre prosessingeniører sikrer at utformingen av prosessanlegget overholder relevante normer og standarder.

Idriftsettelse
Våre prosessingeniører yter teknisk ekspertise og støtte under idriftsettelse og oppstartsfasen av prosessanlegget. De overvåker utstyrsinstallasjon, systemtesting og prosessoptimeringsaktiviteter for å sikre problemfri oppstart, ytelsesvalidering og overgang til fullskala drift.

Velkommen

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde