Maskiningeniør

Maskiningeniører spiller en avgjørende rolle i utformingen av et prosessanlegg og bidrar med sin ekspertise for å sikre funksjonalitet, effektivitet og sikkerhet i komplekse systemer.

I Process Engineering løser våre maskiningeniører oppgaver som spenner fra utstyrsvalg og spesifikasjon, rørdesign og layout, varme- og masseoverføringsberegninger, utstyrs- og systemintegrasjon, sikkerhets- og reguleringsmessig overholdelse, kostnadsestimat og optimalisering, samt designdokumentasjon.

Maskiningeniørens oppgaver

Utstyrsvalg og Spesifikasjon
Våre maskiningeniører identifiserer det nødvendige utstyret til prosessanlegget som pumper, kompressorer, varmevekslere, reaktorer og lagertanker.

Rørdesign og Layout
Maskiningeniøren designer rørsystemene som transporterer væsker og gasser gjennom prosessanlegget. Dette innebærer å bestemme rørdimensjoner, ruter, støtter og forbindelser for å sikre riktige strømningshastigheter, trykknivåer og materialkompatibilitet.

Varme- og Masseoverføringsberegninger
Maskiningeniørene utfører beregninger for å dimensjonere varmevekslere, reaktorer og annet utstyr som er involvert i varmeoverføringsprosessene.

Maskingeniør
Maskingeniør

Utstyrs- og Systemintegrasjon
Våre maskiningeniører koordinerer integrasjonen av forskjellige mekaniske komponenter og systemer i prosessanlegget. De sikrer en problemfri interaksjon mellom utstyr, rørledninger, instrumentering og kontrollsystemer for å oppnå overordnede prosessmål og driftssikkerhet.

Overholdelse av Regulativer
Vi sørger for at designet av prosessanlegget overholder sikkerhetsstandarder og regulativer. Vi identifiserer potensielle farer, vurderer risikoer og implementerer sikkerhetstiltak.

Kostnadsestimat og Optimalisering
Vi vurderer kostnadskonsekvensene av forskjellige designmuligheter og foreslår løsninger som balanserer ytelseskrav med budsjettbegrensninger. Vi optimerer utstyrsstørrelse, materialvalg og konstruksjonsmetoder for å oppnå et kostnadseffektivt anleggsdesign.

Designdokumentasjon
Våre maskiningeniører utarbeider detaljerte tegninger, spesifikasjoner og tekniske dokumenter, samtidig som de sikrer at designdokumentasjonen overholder standarder.

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde