Konstruksjon

I Process Engineering tilbyr vi prosjektering og planlegging av ditt prosjekt. Store som små. Våre prosjektledere, ingeniører og teknikere sikrer at prosjektet blir gjennomført sikkert og innenfor de økonomiske rammer for prosjektet. Våre prosjektledere har stor erfaring med å gjennomføre tekniske prosjekter og har deg med hele veien i form av frekvent rapportering omkring prosjektets fremdrift.

Vi har tilgjengelig moderne utstyr til beregning av konstruksjoner. Våre beregningsverktøy er meget fleksible, og de gir store muligheter for endring av belastning, profiler og materialer under konstruksjonsfasen. Vi beregner og designer konstruksjoner i henhold til gjeldende Eurocodes, DS/EN 1991 og DS/EN 1993, men vi kan selvfølgelig også bruke andre normer som grunnlag for beregningen.

Vi designer maskiner og utstyr til alle former for industri. Vi har erfaring med alt fra utviklingsfase, produksjonsdokumentasjon til modning av maskiner og utstyr til dagens fremstillingsmetoder. Vi benytter Autodesk Inventor, Robot Structural Analysis, NASTRAN In-CAD og Advanced Steel til å utføre følgende tegninger og lister:

  • Konstruksjonstegninger i 2D/3D
  • Fremstillingstegninger
  • Tegninger til montasjebruk og manual
  • Komponentlister/stykkliste
  • Beregninger

Les mere herunder om våre beregningsverktøy, og hva vi kan tilby deg.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

FEA & FEM

I Process Engineering tilbyr vi de to beregningsmodeller FEA (Finit Element Analysis) og FEM (Finit Element Method) innenfor alle former for styrkeberegning og termiske beregninger.

Vi benytter FEA og FEM til strukturelle modelleringer av spesialfremstilte trykkbærende deler til rørsystemer og trykkbeholdere og som verktøy i designfasen til optimering av komponenter i produktutvikling.

FEA/FEM
Beregning

Trykkbeholderberegning

Vi dokumenterer og beregner dine beholdere og trykbærende anlegg etter AT’s bekjendtgjøring om indretning m.v. av trykkbærende anlegg og Trykkdirektivet (PED). Vi anvender blant andet PD 5500, ASME VIII, EN 13445, EN 13480 og AD 2000 Merkblätter i vårt arbeide.

Vi står for den daglige kontakt med de bemyndigede organer, vi sørger for hele tiden å være oppdatert med alle de nye regler og direktiver, og vi leverer en rask og prisgunstig saksbehandling.

Rørspenningsanalyse

Mange rørsystemer med store variasjoner i trykk og temperaturer, herunder damprør, oljerør og fjernvarmerør, har på grunn av temperaturutvidelser og trykk meget stor spenningsbelastning på bend og pumpeflanger. I Process Engineering utarbeider vi spenningsanalyser, beregner og gir endringsforslag til avlastning etter gjeldende normer.

Vi designer og spesifiserer ut fra idéoplegg, isometrier og PI Diagrammer.

Rørstressanalyser
Beregning

Trykktapsberegning

Resultater av kombinert kapasitets- og trykktapsberegninger inngår i dimensjoneringen av rør og komponenter, slik at et anlegg i sin helhet lever opp til kundens og eventuelt også myndighetenes krav.

I Process Engineering benytter vi SINETZ til beregning av strømningsprosesser, teknisk analyse av driftssituasjoner, og dokumentasjon av trykktap, driftspunkt av pumper, trykkforhold i rørsystemer og NPSH.

Beregning av sikkerhetsavlastningssystemer

Sikkerhetsventiler, sprengplater, vakuumventiler, utluftningsrør og andre sikkerhetsinnretninger blir brukt i stort omfang i industrielle anlegg til sikring av trykkbeholdere, rørsystemer og lagertanker mot et potentsielt skadelig trykk, overtrykk såvel som undertrykk.

Vi utarbeider en beregningsrapport, som skaper sammenheng mellom tenkelige scenarier for potensielt skadelige trykk i et anlegg, anleggets maksimalt tillatte arbeidstrykk og krav til beregninger og utførelse av et sikkerhetsavlastningssystem i henhold til standarder.

Beregning
Konstruktion

Robot Structural Analysis

Robot Structural Analysis er et anerkjent beregningsprogam til dimensjonering og etterberegning av stålkonstruksjoner. Med programmet etterberegner vi konstruksjoner utført i alminnelig konstruksjonsstål i henhold til EN 1993 (også kalt Eurocode 3).

I Process Engineering benytter vi Robot Structural Analysis for å flytte fokus fra tidskrevende etterberegninger av konstruksjonselementer til et bedre og mer effektivt design av konstruksjonen, som bedre oppfyller de funksjonelle behov.

Allerede definerte konstruksjoner kan raskt opptegnes, og hvis alle forutsetningene er kjent, kan beregningerne foretas relativt raskt. Beregningsprogrammet er samtidig med til å gi en indikasjon for hvilke elementer som må endres og i gitte fall til hva. Det sparer tid, så du unngår iterative prosesser eller utledninger av matematiske uttrykk for nødvendig bæreevne.

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner