CE-merking av nytt losseanlegg

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Mogens Olesen
COO, Vicedirektør
Telefon: +45 2963 4954

Prosjektbeskrivelse

FF Skagen skulle oppføre et nytt losseanlegg på havnen i Skagen for å gjøre lossingen av fisk raskere og enklere for fiskerne og samtidig forbedre arbeidsvilkårene for medarbeiderne med fokus på både lossehastighet, håndtering av vannmasser og skånsom behandling av fiskene. Det tidligere losseanlegget understøttet ikke dette, noe som gjorde at FF Skagen ble dårligere stilt i forhold til å motta og losse store trålere. Samtidig har det tidligere anlegget brukt omkring 30 timer på å losse en tråler, mens det kun tar omkring 10 timer med det nye anlegget som har en kapasitet på maks. 500 m3 i timen.

Før det nye losseanlegget kunne tas i bruk, skulle det CE-merkes for å overholde Maskindirektivets krav om helse og sikkerhet og ha utarbeidet nødvendig teknisk dokumentasjon. Det overordnede formål med hele prosjektet var å sikre at FF Skagen også kunne losse fra trålere som har egne lossepumper. Process Engineerings rolle i prosjektet var å CE-merke det nye anlegget med prosjektledelse og kontrollfunksjon av underleverandører, veiledning i ombygging av bl.a. sikkerhetsavskjerminger, lyd og andre sikkerhetsfunksjoner som visuelle og auditive funksjoner.

Prosessen

Losseanlegget består av 3 separate innpumpingslinjer:

 1. Linje for selv-lossing – opp til 500 [m3/h]. Her benyttes skipets egen lossepumpe
 2. Linje for FF-lossepumpe – opp til 150 [m3/h]
 3. Linje for FF-Vakuumlossing – opp til 500 [m3/h]

Mengden av dokumentasjon som skal utarbeides for å leve opp til Maskindirektivets krav er ikke ubetydelig og dekker bl.a. over teknisk dossier, overensstemmelseserklæring og risikovurdering.

Derfor utarbeidet vi etter et oppstartsmøte hos FF Skagen en plan for CE-merkingen med:

 • Gjennomgang av hele anlegget i fellesskap med prosjektlederen fra FF Skagen
 • Utarbeidelse av en liste over alle nødvendige og gjeldende direktiver og standarder
 • Gjennomgang og kontroll av all dokumentasjon fra diverse underleverandører
 • Utarbeidelse av det tekniske dossier inneholdene dokumentasjon, tegninger, PI Diagrammer, bruksanvisninger, prøvningsrapporter, el-dokumentasjon osv.
 • Utarbeidelse av risikovurdering, VVSK-vurdering (vesentlige sikkerhets- og helsekrav) og ”ibruktakingsgjennomgang”
 • Utfylling av overensstemmelseserklæring og fremstilling av CE-merkingsplate til anlegget

Utover ovennevnte rådga vi etter avtale med FF Skagen en rekke av deres underleverandører i CE-merking og hjalp dem med å bli oppdatert på de nyeste krav.

Prosjektet løp over to år og resulterte i ca. 15.000 siders dokumentasjon fordelt på 36 mapper. Vi fremstilte en komplett bruksanvisning for hele anlegget iht. den nye EN 20607 for å leve opp til kravene anno 2020. Dokumentasjonen er utført som både fysisk og digitalt materiale, slik at alt innhold er likt, enten det er i trykt eller digital form. Det tekniske dossier oppbevarer vi i Process Engineering i minst 10 år.

FF Skagen
FF Skagen
CE-mærkning af nyt losseanlæg

Leveranser og omfang av prosjektet

Våre leveranser samt omfanget av prosjektet besto av:

 • Risikovurderingsrapport
 • Overensstemmelseserklæring
 • Samlet dokumentasjon til bruk i CE-merkingen
 • Utarbeidelse av CE-merkingsskilt
 • CE-merking av maskiner som ikke var CE-merkede
 • Utarbeidelse av komplett dokumentasjon for fx ”slangeopprullerne”
 • Bruksanvisning på hele losseanlegget
 • Rådgivning omkring lyd
 • Rådgivning omkring sikring av arbeidsprosesser herunder også HMS
 • Rådgivning av FF Skagens underleverandører
 • Nødstoppsstrategi iht. EN 13850, som resulterte i 22 stk. nødstopp på anlegget
 • Lovpligtig ibruktakingskontroll av anlegget

Book et møde