CE-merking av biomasseanlegg

Kompetanser

Styringsgruppe
Prosjektledelse
Prosjekt/designingeniør
Specialist kompetanser
Tegneressurs

Prosjektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt meg for mer informasjon
Martin Stubkjær
Avdelingsleder, Fredericia
Telefon: +45 6011 2173

Prosjektbeskrivelse

Biomasseanlegget på Asnæsværket i Kalundborg har tidligere vært et av Danmarks største kullfyrte kraftverk. For å redusere CO2-utslipp og dermed bidra markant til den grønne omstilling, mottok Ørsted A/S støtte fra Energistyret for å konvertere anlegget fra å benytte kull til å benytte treflis.

Men før det nye, konverterte anlegg kunne tas i bruk skulle det CE-merkes for å overholde Maskindirektivets krav om helse og sikkerhet, samt ha utarbeidet teknisk dokumentasjon.

Process Engineerings rolle i prosjektet var å gjennomgå den eksisterende dokumentasjon og CE-merke anlegget for å sikre at det i dag lever opp til de gjeldene direktiver og standarder.

Prosessen

CE-merking av biomasseanlegget bestod av fire faser:

 1. Granskning av oppgavens omfang for CE-merkingen av anlegget.
 2. Sjekke dokumentasjonen i det tekniske dossier og utarbeide den overordnede risikokovurderingen for anlegget.

  Dokumentasjonen inneholder maskinbeskrivelse, tegninger (2D, 3D og PID), komponenter, beregninger, styringsbeskrivelser, risikovurdering, tekniske rapporter, testrapporter, bruksanvisning, overensstemmelseserklæringer (direktiver og standarder) og CE-merking på komponenter og units.

  Risikovurderingen ivaretar avgrensinger, VKHS, grenseflater og action log.

 3. Utarbeide overensstemmelseserklæring.
 4. CE-merkings skilt.

To av våre medarbeidere utførte prosjektet hos Asnæsværket i Kalundborg i samarbeide med en arbeidsgruppe bestående av en prosjektleder og sikkerhetsansvarlig fra Ørsted og en elektriker fra en annen leverandør.

Vi hadde tett samarbeide med kunden og avholdt statusmøder hver uke for å følge opp på prosjektets fremgang. Samtidig var alle i arbeidsgruppen med i utarbeidelsen av risikovurderingen, noe som er en fast prosedyre i arbeidet med CE-merking.

Leveranse og omfang av prosjektet

Vår leveranse samt omfanget av prosjektet inneholdt:

 • Sjekke dokumentasjon til CE-merkingen
 • Risikovurdering av grenseflater mellom units på anlegget
 • Utarbeidelse av overensstemmelseserklæring
 • Utarbeidelse av CE-merkingsskilt