Energy & Renewables

Process Engineering er din partner innenfor energi bransjen.

I Process Engineering har vi erfaring med prosjekter innenfor kraftverk, raffineri og offshore sektoren. Vi er også innvolvert i grønne prosjekter, hvor vi benytter kjente prosesser i en ny sammenheng i utviklingen av prosjekter og teknologier. Vi tilbyr oss å delta fra den spede start og utarbeide business casen, som beskriver hvorvidt prosjektet er bæredygtig, og frem til design og endelig igangsetning av prosjektet.

Våre verktøy er fleksible og vi tilpasser dem til store og små prosjekter med formål om å skape verdi for våre kunder. Les mer om de forskjellige områder vi arbeider innenfor energi bransjen. Har du spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte oss og få mer informasjon.

Du er også velkommen til å kontakte oss for en avklaring av akkurat din virksomhets behov og vårt tilbud om å løse dine ingeniøroppgaver.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Det tilbyr vi

Process Engineering tilbyr planlegging, detalj prosjektering, myndighetsbehandling, utarbeidelse av anbudsmateriale, innkjøp, fagtilsyn, CE-merking og idriftsettelse av produksjons- og hjelpeanlegg innenfor bl.a. kraftverkssektoren, raffinerier og offshore bransjen. Gjennom en årrekke har vi også servisert bio-gas selskaper og andre grønne energiprosjekter med våre tjenester.

Vår know-how inkluderer trykkbærende utstyr som dampkjeler, dampturbiner, pumper, rørsystemer inkl. instrumentering (PI Diagram), rørbæringer, bærende stål og gallerier, varmebehandlingsanlegg, komponentkjøleanlegg, trykkluftanlegg, kraner, anlegg og systemer til forbrenningsluft, røykgass, transport og opplag av brensel og restprodukter.

Vi optimerer nye såvel som eksisterende anlegg med hensyn til tekniske og økonomiske rammebetingelser. Det inkluderer anleggspriser og samlede investeringer.

Biogas

Vi tilbyr rådgivning innenfor alle de prosesser som finnes i et biogassanlegg. Våre tjenester inkluderer tegning og beregning av rørsystemer og tanker, sikkerhetskoordinering under byggeprosessen, samt ATEX og CE-merking. Dessuten kan vi stå for utarbejdelsen av søknader til myndighetene både ved etablering av nye anlegg og ved utvidelsen av eksisterende anlegg.

Biogas
Energi & renewables

Grønn energi

Vi har igjennom årene arbeidet med et bredt spekter av prosjekter med et bærekrafts perspektiv. I en rekke prosjekter har vi bl.a. arbeidet med energisparing som f.eks. i forbindelse med mange varmepumpeprosjekter med deltagelse i det delvis EUDP finansierte utviklingsprosjekt Power2Met, hvor man som de første i Danmark lykkes med å produsere eMethanol utenfor laboratoriene. Du kan se mer om det prosjekt i videoen her eller her, hvor noen av våre kolleger forteller, hvordan de har jobbet med prosjektet.

I slike prosjekter utarbeider vi Conceptual Design, Basic Engineering og Detailed Engineering, og vi står for tekniske innkjøp samt start-up supervision.

Kraftvarme

Vår kjennskap til teknologier, systemer og anlegg til produksjon av varme og el er omfattende. Vi har kompetanser vedrørende planlegging, layout, myndighetsbehandling, beregning, tegning, spesifikasjon, detaljprosjektering, konstruksjon, optimering, utarbeidelse av Tendermateriale, innkjøp, fagtilsyn, dokumentasjon, CE-merking og idriftsettelse av produksjons- og hjelpeanlegg på varmekraftverk.

Vår knowhow inkluderer trykkbærende utstyr som dampkjeler, dampturbiner, pumper, rørsystemer inkl. instrumentering (P&I Diagram), rørbæringer, bærende stål og gallerier, vannbehandlingsanlegg, komponentkjøleanlegg, trykkluftanlegg, kraner, anlegg og systemer til forbrenningsluft, røykgass og transport og opplag av brensel og restprodukter.

Vi optimerer nye såvel som eksisterende anlegg og hensyntar tekniske og økonomiske rammebetingelser. Det inkluderer anleggspriser og samlede investeringer, prognoser for varmemarkedet, elpriser og utgifter til drift og vedlikehold.

Kraftværk
Raffinaderi

Raffineri

Oppgavene spenner fra planlegging av turn-arounds, inspeksjoner og til design av forskjellig utstyr, herunder endebunner på destillasjonskolonner og varmevekslere, samt til risikovurderinger og konstruksjonssupervision.

Ved driftsoptimeringer i den mekaniske del har vi fokus på rør, pumper, ventiler og utstyr som beholdere, vekslere, kolonner og instrumenter. Samtidig planlegger vi også den mekaniske del med fokus på planlagt vedlikehold, arbeidsinstruksjoner og beskrivelser, tegning og dokumentasjon samt avklaring med supervisor, hvor vi involverer ansatte på anlegget.

I verifikasjonssaker på eksisterende utstyr og oppstillingskontroll på nytt utstyr har vi fokus på å utføre verifikasjonsøknader, dokumentasjon for oppstillingskontroll og sikre brukstillatelse fra bemyndiget organ.

Det skjer alt sammen i tett samarbeide med inspeksjonsavdelingen, tekniske systemansvarlige (TSA), tekniske fagansvarlige (TFA) og driften.

Fra 2018-2020 har vi hatt det samlede ansvar for engineering tjenester ifm. bygging av Avista Greens nye raffineri i Kalundborg. Les mer om det her.

Offshore

Som rådgivende ingeniørpartner håndterer vi alt fra design, engineering, dokumentasjon, CE-merking, ATEX og inspeksjon/FAT.

Våre kompetanser dekker prosjektledelse, design av rørinstallasjoner i henhold til internasjonale standarder, rørstressanalyse og rørdesign, konstruksjon av stål og struktur, dokumenthåndtering samt gjennomføring av inspeksjon/FAT.

Vi benytter mange ulike verktøy som bl.a. Plant 3D, AutoPlant og PDMS, Triflex, Rohr2 og Caesar II software, AutoCAD Inventor og FEM/FEA analyse i vårt arbeide.

Offshore

Våre prosjekter innenfor Energy & renewables

Projektassistance til fem varmepumpeprojekter
Aftale med leverandører, administrere indkøb, tryktabsberegninger, koordinering af styringsleverandør, PI Diagram, komponetliste og opdatering af design beregningssystem.
Producent af solfangeranlæg
Rørstressanalyse ud fra 3D model, beregninger på tryk og temperatur ud fra designdata og udarbejdelse af beregningsrapport.
Support til Plant 3D
Identificere og implementere rørspecifikationer og komponenter, optegning af proceslinjer i 3D og udtrække isometrier til montage og svejsekontrol.
ATEX vurdering af halmfyret varmeværk
Risikovurdering og zoneklassificering, samt handlingsplan baseret på risikovurderingen.
ATEX vurdering af biomasseanlæg
Kortlægning af brandfarlige materialer, identifikation af udslips- og tændkilder, gennemgang af ventilationseffektivitet, vurdering af drifttid, samt zoneklassificering og beskrivelse af rengørings- og vedligeholdelsesrutiner.
Previous slide
Next slide

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner